ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Εταιρία διαθέτει σύγχρονο χημείο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Κάθε παρτίδα λιπαντικού επιδέχεται έλεγχο από το χημείο πριν αποδεσμευτεί.

Τηρείται πλήρης αποθήκη δειγμάτων και υπάρχει ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας προϊόντων από την έναρξη της παραγωγής μέχρι την παράδοση τους σε κάθε πελάτη μας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα στα προϊόντα μας, έχουμε εφαρμόσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Επιπλέον η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην ορθή διαχείριση αποβλήτων και λιπαντικών μέσω συμβάσεων με:

  •  ΕΝΔΙΑΛΕ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ)
  •  ΚΕΠΕΔ  (Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
  •  Εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων

Εγκρίσεις Mercedes-Benz

Κατόπιν συνεχών δοκιμών κι ελέγχων ποιότητας, η εταιρεία μας διαθέτει πλέον πιστοποιητικά και εγκρίσεις της DAIMLER AG για τα προϊόντα της, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Mercedes-Benz.